اکشن باکس

[vc_row][vc_column][spacing desktop_height=”67″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][actionbox padding=”37px 60px 37px 60px” background=”#1a7dd7″ heading_text=”در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان” heading_color=”#ffffff” show_icon=”yes” icon_type=”extraicon” icon_color=”#ffffff” icon_font_size=”46px” icon_right_padding=”76px” button_style=”white” button_text=”حالا خرید کنید” button_url=”http://your-link.com” heading_font_size=”16px” heading_line_height=”52px” subheading_font_size=”16px” icon_extraicon=”nz-lifesaver-1″][spacing desktop_height=”67″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][divider color=”#ebebeb”][spacing desktop_height=”67″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][actionbox padding=”37px 60px 37px 60px” background=”#f1f1f1″ heading_text=”در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان” heading_color=”#777777″ show_icon=”yes” icon_type=”extraicon” icon_color=”#1a7dd7″ icon_font_size=”46px” icon_right_padding=”76px” button_style=”accent” button_text=”حالا خرید کنید” button_url=”http://your-link.com” heading_font_size=”16px” heading_line_height=”52px” subheading_font_size=”16px” icon_extraicon=”nz-lifesaver-1″][spacing desktop_height=”67″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][/vc_column][/vc_row]