خدمات

[vc_row][vc_column][spacing desktop_height=”96″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][iconbox style=”icon-right” icon_showcase=”grey-bg” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” heading=”طراحی های خلاقانه” heading_font_size=”16px” heading_bottom_margin=”11px” icon_extraicon=”nz-visible-opened” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی.”][spacing desktop_height=”65″ mobile_height=”35″ smobile_height=”35″][iconbox style=”icon-right” icon_showcase=”grey-bg” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” heading=”تیم با تجربه” heading_font_size=”16px” heading_bottom_margin=”11px” icon_extraicon=”nz-speaker” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی.”][spacing desktop_height=”0px” mobile_height=”35px” smobile_height=”35px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][iconbox style=”icon-right” icon_showcase=”grey-bg” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” heading=”کد درخشان” heading_font_size=”16px” heading_bottom_margin=”11px” icon_extraicon=”nz-programming-code-signs” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد.”][spacing desktop_height=”65″ mobile_height=”35″ smobile_height=”35″][iconbox style=”icon-right” icon_showcase=”grey-bg” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” heading=”راهکارهای سریع” heading_font_size=”16px” heading_bottom_margin=”11px” icon_extraicon=”nz-leaf-filled-shape” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد. “][spacing desktop_height=”0px” mobile_height=”35px” smobile_height=”35px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][iconbox style=”icon-right” icon_showcase=”grey-bg” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” heading=”پشتیبانی عالی” heading_font_size=”16px” heading_bottom_margin=”11px” icon_extraicon=”nz-faq-circular-filled” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد.”][spacing desktop_height=”65″ mobile_height=”35″ smobile_height=”35″][iconbox style=”icon-right” icon_showcase=”grey-bg” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” heading=”تجربه خوب” heading_font_size=”16px” heading_bottom_margin=”11px” icon_extraicon=”nz-like-filled-hand” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد.”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][spacing desktop_height=”100″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1512532601209{background-image: url(http://ninzio.com/craft/wp-content/uploads/2017/10/section_bg1.jpg?id=2252) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][spacing desktop_height=”60″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][vc_row_inner el_class=”separator dark”][vc_column_inner width=”1/4″][counter style=”icon-top” wrap_margin=”15px 0px 8px 0px” icon_type=”extraicon” icon_color=”#ffffff” icon_font_size=”36px” icon_line_height=”36px” number_color=”#1a7dd7″ time=”2000″ heading_tag=”h3″ heading_color=”#ffffff” number_font_weight=”700″ number_font_size=”46px” number_line_height=”56px” heading_font_size=”14px” number_bottom_margin=”4px” seperator=”line” number=”5240″ heading=”پروژه های پایان یافته” icon_extraicon=”nz-visible-opened”][spacing desktop_height=”0px” mobile_height=”35px” smobile_height=”35px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][counter style=”icon-top” wrap_margin=”15px 0px 8px 0px” icon_type=”extraicon” icon_color=”#ffffff” icon_font_size=”32px” icon_line_height=”36px” number_color=”#1a7dd7″ time=”2000″ heading_tag=”h3″ heading_color=”#ffffff” number_font_weight=”700″ number_font_size=”46px” number_line_height=”56px” heading_font_size=”14px” number_bottom_margin=”4px” seperator=”line” number=”2490″ heading=”مواد خلاقانه” icon_extraicon=”nz-shield-checkered”][spacing desktop_height=”0px” mobile_height=”35px” smobile_height=”35px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][counter style=”icon-top” wrap_margin=”15px 0px 8px 0px” icon_type=”extraicon” icon_color=”#ffffff” icon_font_size=”32px” icon_line_height=”36px” number_color=”#1a7dd7″ time=”2000″ heading_tag=”h3″ heading_color=”#ffffff” number_font_weight=”700″ number_font_size=”46px” number_line_height=”56px” heading_font_size=”14px” number_bottom_margin=”4px” seperator=”line” number=”250″ heading=”استادان با تجربه” icon_extraicon=”nz-lock-square”][spacing desktop_height=”0px” mobile_height=”35px” smobile_height=”35px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][counter style=”icon-top” wrap_margin=”15px 0px 8px 0px” icon_type=”extraicon” icon_color=”#ffffff” icon_font_size=”30px” icon_line_height=”36px” number_color=”#1a7dd7″ time=”2000″ heading_tag=”h3″ heading_color=”#ffffff” number_font_weight=”700″ number_font_size=”46px” number_line_height=”56px” heading_font_size=”14px” number_bottom_margin=”4px” seperator=”line” number=”7410″ heading=”جایزه های حرفه ای” icon_extraicon=”nz-faq-circular-filled”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][spacing desktop_height=”60″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][spacing desktop_height=”75″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″][vc_row_inner gap=”35″][vc_column_inner width=”1/2″][spacing desktop_height=”17″ mobile_height=”17″ smobile_height=”17″][dtabs][dtab title=”مأموریت”]

By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the the sable cloud beneath was dished out and the car seemed to float in the middle of an dark. By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the the sable

[spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″] [progressbar title=”MARKETING” title_color=”#777777″ percent=”70%” height=”9px” space_between=”8px” bottom_margin=”33px” line_one=”#1a7dd7″ font_family=”Montserrat”][progressbar title=”DEVELOPMENT” title_color=”#777777″ percent=”90%” height=”9px” space_between=”8px” bottom_margin=”33px” line_one=”#1a7dd7″ font_family=”Montserrat” style=”style-2″][progressbar title=”DESIGN” title_color=”#777777″ percent=”60%” height=”9px” space_between=”8px” line_one=”#1a7dd7″ font_family=”Montserrat” style=”style-2″][/dtab][dtab title=”چشم انداز”]

By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the the sable cloud beneath was dished out and the car seemed to float in the middle of an dark. By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the the sable

[spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″] [progressbar title=”MARKETING” title_color=”#777777″ percent=”70%” height=”9px” space_between=”8px” bottom_margin=”33px” line_one=”#1a7dd7″ font_family=”Montserrat”][progressbar title=”DEVELOPMENT” title_color=”#777777″ percent=”90%” height=”9px” space_between=”8px” bottom_margin=”33px” line_one=”#1a7dd7″ font_family=”Montserrat” style=”style-2″][progressbar title=”DESIGN” title_color=”#777777″ percent=”60%” height=”9px” space_between=”8px” line_one=”#1a7dd7″ font_family=”Montserrat” style=”style-2″][/dtab][dtab title=”طراحی”]

By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the the sable cloud beneath was dished out and the car seemed to float in the middle of an dark. By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the the sable

[spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″] [progressbar title=”MARKETING” title_color=”#777777″ percent=”70%” height=”9px” space_between=”8px” bottom_margin=”33px” line_one=”#1a7dd7″ font_family=”Montserrat”][progressbar title=”DEVELOPMENT” title_color=”#777777″ percent=”90%” height=”9px” space_between=”8px” bottom_margin=”33px” line_one=”#1a7dd7″ font_family=”Montserrat” style=”style-2″][progressbar title=”DESIGN” title_color=”#777777″ percent=”60%” height=”9px” space_between=”8px” line_one=”#1a7dd7″ font_family=”Montserrat” style=”style-2″][/dtab][/dtabs][spacing desktop_height=”0″ mobile_height=”35″ smobile_height=”35″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][carouselbox gap=”” show_bullets=”yes” bullet_between=”30″ bullet_show=”bullet-circle” column=”1c” column2=”1c”][testimonials image=”1995″ image_width=”79px” text_background=”#f7f7f7″ text_padding=”67px 34px 34px 42px” text=”تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی.” text_color=”#777777″ name=”علیرضا مرادی” position=”مدیر لجستیک” position_color=”#999999″ text_font_size=”15px” text_line_height=”26px” name_font_size=”16px” name_line_height=”25px” position_font_family=”Montserrat” position_font_size=”14px” name_post_top=”28px”][testimonials image=”2006″ image_width=”79px” text_background=”#f7f7f7″ text_padding=”67px 34px 34px 42px” text=”تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا.” text_color=”#777777″ name=”گسترش وب نامیا” position=”طراح اپلیکیشن” position_color=”#999999″ text_font_size=”15px” text_line_height=”26px” name_font_size=”16px” name_line_height=”25px” position_font_family=”Montserrat” position_font_size=”14px” name_post_top=”28px”][testimonials image=”2007″ image_width=”79px” text_background=”#f7f7f7″ text_padding=”67px 34px 34px 42px” text=”تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا.” text_color=”#777777″ name=”نامیا دانلود” position=”مدیر تبلیغات” position_color=”#999999″ text_font_size=”15px” text_line_height=”26px” name_font_size=”16px” name_line_height=”25px” position_font_family=”Montserrat” position_font_size=”14px” name_post_top=”28px”][/carouselbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][spacing desktop_height=”85″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][/vc_column][/vc_row]